โครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Global Value Chain

กระทรวงอุตสาหกรรม(อก.)โดยการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา ได้กำหนดชุดมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ มาตรการด้านการส่งเสริมพัฒนา และมาตรการด้านการเงิน ซึ่งมาตรการทั้ง 2 ส่วนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ผู้ประกอบการ SMEs ให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่งหนึ่งในแผนงานการส่งเสริมพัฒนาคือ การเพิ่มขีดความสามารถและการปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Capacity Upgrading and Transforming) และมอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภาระกิจส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหนึ่งแผนการดำเนินงานคือ การผลักดันผู้ประกอบการ SMEs สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) ภายใต้โครงการ Digital Value Chain โดยส่งเสริมการใช้ระบบเชื่อมโยงธุรกิจผ่านการสร้างแพลทฟอร์ม T-GoodTech ของไทยที่เป็นช่องทางการจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business) ระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเองและระหว่างผู้ประกอบการไทยกับบริษัททั่วโลก พร้อมเชื่อมต่อสู่แพลทฟอร์ม J-GoodTech ของประเทศญี่ปุ่นในอนาคตซึ่งจะทำให้สินค้าและบริการของ SMEs ไทยมีความน่าเชื่อถือและขยายตลาดไปสู่ระดับสากลได้มากขึ้น

News & Events

Recommend Company

FAQ

Login?:
Using T-GoodTech:
  1. Search for partners and communication via online system.
  2. Great channel for public relation to foreign investors to be known.
  3. Searching channel for business matching with proficiency manufacturers country and around the world through our platform.
  4. Link to J-GoodTech.com, a Japan Business Matching platform that provides exceeding to 17,000 companies in various types of business which have been screened.
  5. Activities such as events, seminar and business matching with reliable companies to broaden business.
  1. Main website :  www.tgoodtech.com
  2. Facebook fanpage : https://www.facebook.com/TGoodTech/
  3. Line : @hmn6987v
  4. E-mail : [email protected]

Compulsory standards are required for special industrial/service manufacture.

You are required to have either website or Facebook, Thai and English.

Business communication function:

Answer.