โครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Global Value Chain

กระทรวงอุตสาหกรรม(อก.)โดยการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา ได้กำหนดชุดมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ มาตรการด้านการส่งเสริมพัฒนา และมาตรการด้านการเงิน ซึ่งมาตรการทั้ง 2 ส่วนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ผู้ประกอบการ SMEs ให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่งหนึ่งในแผนงานการส่งเสริมพัฒนาคือ การเพิ่มขีดความสามารถและการปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Capacity Upgrading and Transforming) และมอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภาระกิจส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหนึ่งแผนการดำเนินงานคือ การผลักดันผู้ประกอบการ SMEs สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) ภายใต้โครงการ Digital Value Chain โดยส่งเสริมการใช้ระบบเชื่อมโยงธุรกิจผ่านการสร้างแพลทฟอร์ม T-GoodTech ของไทยที่เป็นช่องทางการจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business) ระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเองและระหว่างผู้ประกอบการไทยกับบริษัททั่วโลก พร้อมเชื่อมต่อสู่แพลทฟอร์ม J-GoodTech ของประเทศญี่ปุ่นในอนาคตซึ่งจะทำให้สินค้าและบริการของ SMEs ไทยมีความน่าเชื่อถือและขยายตลาดไปสู่ระดับสากลได้มากขึ้น

ข่าวสาร

บริษัทที่มีศักยภาพ

FAQ

Login?:
Using T-GoodTech:
  1. ค้นหาข้อมูลสมาชิกและติดต่อเจรจาธุรกิจผ่านระบบ Online
  2. ช่องทางประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุนต่างชาติ
  3. ช่องทางค้นหาผู้ผลิตที่มีศักยภาพเพื่อจับคู่เจรจาธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ
  4. เชื่อมโยงเครือข่าย J-GoodTech ซึ่งมีคู่ค้ากว่า 17,000 ราย ในหลากหลายอุตสาหกรรม ที่ผ่านการคัดกรองมาแล้ว
  5. กิจกรรมงานสัมมนา และงาน Business Matching จับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

เฉพาะกรณีเป็นบริษัทที่ประกอบอุตสาหกรรม/บริการที่ต้องมีมาตรฐานบังคับ จะต้องได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตามมาตรฐานบังคับ

จำเป็นต้องมีเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Business communication function: