Useful Tips

Useful tips for SMEs

เมื่อเป็นสมาชิกเว็บไซต์ T-GoodTech จะได้รับสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้

  1. ค้นหาข้อมูลสมาชิกและติดต่อเจรจาธุรกิจผ่านระบบ Online
  2. ช่องทางประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุนต่างชาติ
  3. ช่องทางค้นหาผู้ผลิตที่มีศักยภาพเพื่อจับคู่เจรจาธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ
  4. เชื่อมโยงเครือข่าย J-GoodTech ซึ่งมีคู่ค้ากว่า 17,000 ราย ในหลากหลายอุตสาหกรรม ที่ผ่านการคัดกรองมาแล้ว
  5. กิจกรรมงานสัมมนา และงาน Business Matching จับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ