ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก กิจกรรมส่งเสริม SMEs เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) ด้วยแพลทฟอร์ม T-GoodTech

20/02/2019
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้พื้นฐานกิจกรรมส่งเสริม SMEs เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) ด้วยแพลทฟอร์ม T-GoodTech ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs)
1jpg_Page1

2jpg_Page2

3jpg_Page3

Counter: 617