ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารธุรกิจสู่สากล (Global SME) ประจำปี 2564

28/02/2021
ขอเชิญ SME สมัครเข้ารับการคัดเลือก
รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี 2564
ประเภทการบริหารธุรกิจสู่สากล (Global SME)


ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบได้ ที่นี่


คุณสมบัติของผู้สมัคร 


1. เป็นกิจการที่มีใบอนุญาตประกอบการจากภาครัฐ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- เป็นโรงงานอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
- เป็นสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ที่มีประทานบัตร หรือใบอนุญาตแต่งแร่ หรือ ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
- เป็นสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2562
- เป็นสถานประกอบการตามทะเบียนผู้ผลิตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวง สาธารณสุข
- เป็นสถานประกอบการตามทะเบียนพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- หรือมีใบอนุญาตประกอบการจากภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้สมัครสามารถเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมากกว่า 1 ประเภท และมีสิทธิให้ได้รับรางวัล ทุกประเภทที่สมัคร เมื่อมีผลคะแนนการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กําหนด

3. ผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรมมาแล้ว สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ เฉพาะในประเภทที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล ยกเว้นได้รับรางวัลประเภทนั้นมาแล้ว เกินกว่า 3 ปี (ได้รับ รางวัลก่อน ปีพ.ศ. 2561) สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเภทเดิมได้อีก

4. ในการพิจารณาคัดเลือกอาจจะมีการพิจารณาแยกขนาด และจัดกลุ่มของอุตสาหกรรมตามความ เหมาะสม

5. สถานประกอบการไม่ได้กระทําผิดกฎหมายใดๆ ของประเทศ และไม่ได้ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกร้องเรียน หรือเคยถูกร้องเรียนโดยเรื่องร้องเรียนมีมูลเหตุจากสถานประกอบการ แต่ยุติแล้วเป็น เวลา 3 ปีขึ้นไป และไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตในระยะ 3 ปีย้อนหลัง

6. สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก จะยินดีให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร หรือให้เยี่ยมชมกิจการ เพื่อเผยแพร่สิ่งที่กิจการได้ดําเนินการเป็นสถานประกอบการตัวอย่างให้แก่กิจการอื่นๆ ตามความ เหมาะสม

Counter: 90