หลักสูตร "การใช้ Software ERP ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource : HR)"

21/11/2019
S__257048579กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การใช้ Software ERP ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource : HR)"
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม เจริญโฮเต็ล จังหวัด อุดรธานี

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้ ความเข้าใจ Software ERP ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)
- เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs นำ Software ERP ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ในองค์กรธุรกิจ
- เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs

งานอบรมนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ประกอบการ SMEs พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการเสริมทักษะความรู้ Software ERP การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)
- สถานประกอบการที่ต้องการนำ Software ERP การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรขององค์กร เช่น การสรรหา การทำงาน เงินเดือน สวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา (Notebook)
2. อุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า (ปลั๊กพ่วง)
หมายเหตุ : ที่สถานที่จัดงานมี wifi ให้

สมัครได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf67F1rE0CjJUT8EhtswjfTl4PnxYjx68XzlGIXEbL_Nh3JQA/viewform?fbclid=IwAR0w5pjmQe4CTNM7cTcknqjoWfjD5kEbGqAnJ4wp-1EJKGcopkwgenT7Jq4


Counter: 318