หลักสูตร "การยกระดับผู้ประกอบการด้วย Microsoft Power BI ในการบริหารจัดการธุรกิจ"

20/11/2019
กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การยกระดับผู้ประกอบการด้วย Microsoft Power BI ในการบริหารจัดการธุรกิจ"
วันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัด ลำปาง

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลระบบ Business Intelligence เช่น โปรแกรม Microsoft Power BI Desktop
- เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs นำเทคโนโลยีดิจิทัลระบบ Business Intelligence ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ทั้งการผลิต การบริการ และการขาย
- เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs

งานอบรมนี้เหมาะกับใคร
 
- ผู้บริหาร SMEs พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการเสริมทักษะความรู้ Software โปรแกรม Microsoft Power BI Desktop
- สถานประกอบการที่ต้องการนำ Software โปรแกรม Microsoft Power BI Desktop ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร การรายงานผลการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การซื้อ การขาย การผลิต หรือสินค้าคงคลัง เป็นต้น

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา (Notebook)
2. อุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า (ปลั๊กพ่วง)
หมายเหตุ ที่สถานที่จัดงานมี wifi ให้

สมัครได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZGgAQX716Y9paDCIQoKyQYEsXdHNz0GflNkYMCoeAHmPfPA/viewform?fbclid=IwAR1V-fJ9QNLN6olq5242_YoYBrg2FFFShHo8rrhEzERbFegw9DJwrvKfhlo

S__257048585

Counter: 298