ประกาศรายชื่อ Success Case ประจำปี 2562

05/07/2019
ขอแสดงความยินดีกับ SMEs ทั้ง 5 บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก Success Case จากกิจกรรมส่งเสริม SMEs เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) ด้วยแพลทฟอร์ม TGoodTech ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital For SMEs) 

Success-Cases

Counter: 662