รับสมัครผู้ประกอบการ จำนวน 50 กิจการ

30/01/2019

แค่ 50 กิจการ !!

“ส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Global Value Chain ด้วยแพลทฟอร์ม T-GoodTech”

รับสมัครผู้ประกอบการ จำนวน 50 กิจการ เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการ T-GoodTech โดยได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

  1. การอบรมเข้มข้น 2 วัน ในวันที่ 19 และ 21 กุมภาพันธ์ 2562
  2. ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ณ สถานประกอบการ ฟรี 3 วัน

 

ประเภทของ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ

SMEs ภาคการผลิตใน 13 สาขาอุตสาหกรรม

          1) อาหาร

          2) ยานยนต์และชิ้นส่วน

          3) ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

          4) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

          5) เหล็ก

          6) ยา

          7) พลาสติก

          8) รองเท้าและเครื่องหนัง

          9) เซรามิกส์

         10) เครื่องจักรกล

         11) ซอฟต์แวร์

         12) สิ่งพิมพ์

         13) อู่ต่อเรือ

 

SMEs ใน 10 อุตสาหกรรม S-Curve

          1) ยานยนต์สมัยใหม่

          2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

          3) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

          4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

          5) การแปรรูปอาหาร

          6) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

          7) การบินและโลจิสติกส์

          8) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

          9) ดิจิทัล

          10) การแพทย์ครบวงจร

 

กรุณากรอกข้อมูลและ scan ได้ที่ https://goo.gl/RZD3fC ส่งกลับภายในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์นี้

ที่ [email protected]

ติดต่อสอบถาม คุณปรมาภรณ์ (ปอ) 097-426-9965

ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com/TGoodTech/ และ www.tgoodtech.com

Counter: 731