Healthcare Innovation

12/01/2023
By: Admin T-Goodtech

Healthcare Innovation OPEN HOUSE 

 

For Japan x Thai Business Matching 

 

จับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ จากจังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น 

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30-16.30 น.

 

อาคาร Knowledge Xchang (KX)  ชั้น 17 ลาน X-CITE SPACE

 

*การบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น-ไทย 

 

เหมาะสำหรับ 

- ผู้ประกอบการ SME กลุ่มธุรกิจ Healthcare & Wellness Tech 

- บุคลการในโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

- ตัวแทนจำหน่ายสินค้าสุขภาพ หรือเครื่องมือทางการแพทย์

- บริษัทหรือโรงงานรับจ้างผลิตสินค้าในประเทศไทย 

 

Counter: 1364