การใช้ AI ในการแก้ปัญหาสังคม

17/04/2024

     แนวคิดในการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการพัฒนา ไม่เพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสที่สำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมเอกชนและรัฐบาลทั่วโลก ด้วยความสามารถในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และการเรียนรู้ของ AI ซึ่งเราจะได้เห็นความคาดหวังที่สูงขึ้นในด้านการใช้ AI เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเร่งการดำเนินงานในหลายด้าน ข้างต้นจะขอนำเสนอเรื่อง "AI สำหรับการแก้ไขปัญหาทางสังคม : โอกาสในการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมองเรื่องนี้ในมุมมองของข้อดีและโอกาสที่เกิดขึ้นจากการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในระดับต่างๆ


c3_01

การใช้ AI เพื่อความเป็นสังคมที่ยั่งยืน

 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานสาธารณะ

การใช้ AI ในการวางแผนการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถช่วยลดเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานของรัฐบาล โดยมีผลทำให้งานที่ทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการจัดการข้อมูลประชากร การวางแผนการส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาพื้นที่ในเมือง

 1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์

AI ไม่ใช่เพียงเครื่องมือเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่จะสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มให้กับนักพัฒนาและนักวิจัย เพื่อใช้ในการพัฒนาและทดสอบสิ่งใหม่ๆ ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างยั่งยืน

 1. การเสริมสร้างการเข้าถึงบริการสาธารณะ

AI มีความสามารถในการช่วยให้บริการสาธารณะเป็นมิตรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการปรับปรุงระบบการตอบสนองและการให้บริการของรัฐบาล เช่น การใช้ Chatbot ในการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือบริการสุขภาพ

 1. การลดความไม่เท่าเทียม

ด้วยความสามารถในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ AI สามารถช่วยให้การตัดสินใจของรัฐบาลมีความยุติธรรมและเป็นธรรมมากขึ้น ลดความไม่เท่าเทียมที่อาจเกิดขึ้นในการเข้าถึงบริการหรือสิทธิ

 1. การช่วยเหลือในการเผชิญหน้ากับวิกฤต

AI มีศักยภาพในการช่วยให้รัฐบาลสามารถรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้น เช่น การควบคุมการระบาดของโรคระบาด การจัดการวิกฤตเศรษฐกิจ หรือการป้องกันอุบัติภัย

 1. การสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน

การใช้ AI ในการแก้ไขปัญหาสังคมต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างนวัตกรรมที่มีความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ไม่เพียงแค่การแก้ปัญหาในระดับปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดในอนาคต

 1. การปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา

AI สามารถช่วยในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพของนักเรียนได้อย่างแท้จริง ด้วยการให้การสนับสนุนการเรียนรู้แบบบุคคล และการสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการสอนและการเรียนรู้

 1. การส่งเสริมความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีให้กับชุมชน

การใช้ AI ในโครงการสังคมส่วนท้องถิ่น อาจช่วยเพิ่มความคุ้นเคยและความเข้าใจในเทคโนโลยีให้กับชุมชน ทำให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเมือง

การใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมและการทำนายเหตุการณ์ ช่วยให้เกิดการบริหารจัดการเมืองที่มีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐบาล

 1. การสร้างชุมชนที่มีความรับรองและร่วมมือกัน

AI ไม่เพียงเพียงเครื่องมือในการแก้ปัญหา แต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชนที่มีความรับรองและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาทางสังคม การใช้งาน AI ให้เกิดประโยชน์และมีผลดีต่อทุกคนในชุมชน

 

     การใช้ AI ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมไม่เพียงแค่การสร้างผลประโยชน์ในระดับบุคคล แต่ยังมีผลกระทบที่มีความหมายต่อสังคมในระยะยาว เพื่อให้เกิดสังคมที่มีความยั่งยืนและเท่าเทียมกันทุกคน การมีความรับผิดชอบในการใช้งาน AI จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างโอกาสและความเป็นธรรมให้กับสังคมในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป และเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อทุกคนในสังคม


การใช้ AI เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม

     การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคมมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจาก AI สามารถช่วยลดความไม่เท่าเทียม และเพิ่มโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้อย่างยั่งยืน ดังนี้

 1. การใช้ AI เพื่อการประมวลผลข้อมูลแบบเป็นระบบ

การใช้ AI ในการประมวลผลข้อมูลทางสังคมที่เป็นระบบสามารถช่วยให้เกิดข้อมูลที่ถูกต้องและเท่าเทียมกัน ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนโปรแกรมการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 1. การลดความอภิสิทธ์และสร้างความเป็นกลาง

AI สามารถช่วยในการสร้างบริการที่ทันสมัยและเข้าถึงได้สะดวกขึ้น ทำให้กลุ่มคนที่ไม่ได้มีอภิสิทธิ์ใด ๆ เช่น พ่อค้า แม่ค้า หรือบุคคลทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่งใด ๆ ทางสังคมหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้งานและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

 1. การลดความไม่เท่าเทียมทางการเข้าถึงบริการ

โดยการใช้ AI เพื่อสร้างแอปพลิเคชันหรือโพลิซีที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น แอปพลิเคชันการเรียนรู้ออนไลน์ หรือ บริการการแพทย์ออนไลน์

 1. การใช้ AI เพื่อการวิเคราะห์และเสริมสร้างนโยบายที่เป็นธรรมและเสมอภาค

AI สามารถช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อช่วยในการวางนโยบายที่มีความยุติธรรมและเสมอภาค โดยการพิจารณาข้อมูลจากทุกฝ่ายและสร้างนโยบายที่เหมาะสมกับทุกกลุ่ม

 1. การสร้างเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้ง่าย

การพัฒนาเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่ใช้งานและเข้าถึงได้ง่าย สามารถช่วยเพิ่มโอกาสให้กับทุกคนในการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

 

     การใช้ AI ในการส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคมไม่เพียงแค่ช่วยลดความไม่เท่าเทียมและเพิ่มโอกาสให้กับทุกคน แต่ยังเป็นการสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรมและความเท่าเทียมในทุกด้าน การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับสังคมในระยะยาวนั้นเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคม

 
c3_02

ตัวอย่าง : เครื่องมือและแอปพลิเคชันที่ใช้ AI เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคมปัจจุบัน

แอปพลิเคชัน "Fairface"

Fairface เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ AI ในการตรวจสอบในการให้บริการทางการแพทย์ โดยตรวจสอบรูปถ่ายหน้าของผู้ป่วยเพื่อค้นหาความเสมอภาคในการรักษาโรค


ระบบประเมินผลการศึกษาที่ใช้ AI

ในระบบการศึกษาบางแห่งมีการใช้ AI ในการประเมินผลของนักเรียนโดยอัตโนมัติ โดยประเมินจากผลการทดสอบ, การเข้าชั้นเรียนและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินมีความเท่าเทียมและมีความยุติธรรม

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนโยบายสาธารณะ

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคม เช่น สถิติการละเมิดสิทธิมนุษยชน, การใช้บริการสาธารณะหรือการเข้าถึงบริการสำคัญ เพื่อช่วยในการวางนโยบายที่เป็นธรรมและเสริมความเท่าเทียม

การใช้งาน Chatbot ในธุรกิจและบริการสาธารณะ

บริษัทหลายแห่งใช้ Chatbot ที่ใช้ AI ในการตอบสนองคำถามและให้บริการลูกค้า โดยมุ่งเน้นที่ความเสมอภาคในการให้บริการและข้อมูล

ระบบการวางแผนการจัดส่งอาหารสำหรับกลุ่มที่มีความจำเป็น

มีระบบ AI ที่ช่วยในการวางแผนการจัดส่งอาหารสำหรับกลุ่มที่มีความจำเป็น เช่น ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคร้ายแรง เพื่อให้การบริการเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

แอปพลิเคชัน "JustCity" สำหรับการรับร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

JustCity เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ AI เพื่อรับร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อช่วยในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเน้นความเสมอภาคในการแก้ไขปัญหา

แพลตฟอร์มการลงมติและอภิปรายออนไลน์

มีแพลตฟอร์มที่ใช้ AI เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นกลางและเสริมความเท่าเทียมในการลงมติและอภิปรายออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและสนับสนุนได้อย่างเท่าเทียม

 

     การใช้ AI ในการส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรมในสังคมไม่เพียงแค่ช่วยลดความไม่เท่าเทียมและเพิ่มโอกาสให้กับทุกคน แต่ยังเป็นการสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรมและความเท่าเทียมในทุกด้าน การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับสังคมในระยะยาวนั้นเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคม

 

Refer : https://medium.com/trueface-ai , https://www.justcity.org/


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ที่สนใจรับบริการข้อมูลธุรกิจเเละคำปรึกษาเเนะนำ
สามารถติดต่อเพื่อรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกกรรมดีพร้อม (DIPROM Business Service Center)
ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทร : 02-430-6879 ต่อ 1702
Call Center : 1358 กด 0

Counter: 611

Articles About this